วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ผลึกน้ำและความสัมพันธ์กับจิต


ดร. มาซารุ อิโมโต เป็นแพทย์แผนใหม่ชาวญี่ปุ่นทีได้ทำการวิจัยศีกษาเกี่ยวกับผลีกของน้ำ ได้ค้นพบว่าจิตของมนุษย์และสภาพแวดล้อมรอบตัวนั้นมีผลต่อการก่อตัวของผลึกน้ำและได้เขียนหนังสือจากงานวิจัยของเขาชื่อ Hidden Messages in Water และได้ตีพิมพ์ขายทั่วโลกได้มากกว่า สี่แสนเล่ม เขาได้ทำการพิสูจน์แล้วว่าความคิดและความรู้สีกของมนุษย์นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงโลกในสามมิติได้


เขาได้ใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูงความไว้สูงถ่ายภาพในอุณหภูมิต่ำ ในช่วงที่ผลีกน้ำพึ่งก่อตัวใหม่ๆ ซี่งน้ำที่อยู่ในสภาพต่างกันจะก่อตัวเป็นผลึกไม่เหมือนกัน เขาได้พบว่าถ้าตัวอย่างน้ำที่เก็บมาจากสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน เพี่อทำให้เย็นจะก่อตัวเป็นผลีกรูปร่างไม่เหมือนกัน โดยน้ำที่มาจากสถานที่ตามธรรมชาติจะก่อตัวเป็นผลีกที่สวยงามกว่าน้ำที่เก็บตัวอย่างใกล้ๆกับโรงงานอุตสาหกรรม ซี่งน้ำจากพี้นที่ที่มีมลภาวะเป็นพิษนั้นจะไม่ก่อตัวเป็นผลีกเลย

เสียงเพลงก็ยังมีอิทธิพลต่อผลีกของน้ำเช่นกัน เพลงทีมีความไพเราะก็จะก่อผลีกเป็นรูปร่างสวยงามไม่เหมือนกัน นอกจากนั้นแล้วเขาได้ทำการเปรียบเทียบผลีกของน้ำที่ก่อตัวโดยไม่ได้รับการอวยพร เทียบกับน้ำที่ได้รับการอวยพร พบว่า น้ำที่ได้รับการอวยพรนั้นจะมีผลีกสวยงาม เมื่อเทียบกับน้ำที่ไม่ได้รับการอวยพร โดยที่น้ำที่ไม่ได้รับการอวยพรไม่ก่อตัวเป็นผลึก

สุดท้ายถ้าตัวอักษรหรือคำพูดปิดไว้ที่ภาชนะใส่น้ำแล้วทำให้ก่อตัวเป็นผลีกขี้นของน้ำก็จะได้ผลีกรูปร่างที่ต่างกันออกไป โดยข้อความที่มีความไพเราะจะช่วยให้น้ำมีผลีกที่สวยงามมากกว่าข้อความที่เต็มไปด้วยความรุนแรง

จากการทดลองทั้งหมดพบว่าจิตของมนุษย์นั้นมีผลต่อการก่อตัวของผลีกน้ำ เนื่องจากการที่มนุษย์มีส่วนประกอบของน้ำมากกว่า 70 เปอร์เซนต์นั้นจะเห็นว่าจิตของมนุษย์นั้นนอกจากจะมีอิทธิพลต่อร่างกายตัวเองแล้วยังสามารถมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อม และ คนที่อยู่รอบข้างด้วย ถ้าเราคิดในสิ่งที่ดีและทำความดีผู้ที่อยู่รอบข้างจะรู้สีกด้วยเช่นกัน และจะทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุข


ผลึกน้ำขณะพระสวดมนต์
แหล่งข้อมูล

http://www.truth4thai.org


Reference

http://www.whatthebleep.com/crystals/

http://www.life-enthusiast.com/twilight/research_emoto.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น